IMS – Ny forståelse og behandling av smerter

Om IMS
0

I april 2000 dro 2 fysioterapeuter og 2 leger fra Bergen til iSTOP (Institute for the Study and Treatment of Pain) – Vancouver , for å lære om IMS-metoden.

Metoden ble utviklet av dr.C. Chan Gunn for ca. 40 år siden ( se: www.istop.org ) , og har blitt nasjonalt ( Canada) og internasjonalt anerkjent.

Han innehar en rekke priser, og er ved siden av President for iSTOP , også Clinical Professor ved Multidisciplinary Pain Center University of Washington Seattle , USA.

Hva er IMS ?

Her følger en forkortet versjon. (En mer grundigere informasjon finnes på denne Web-siden) :

IMS er forkortelsen for : intramuskulær stimulering , der vi bruker akupunktur-nål til dypnåling , etter først å ha gjort en grundig undersøkelse basert på utmerket anatomi-kunnskap , samt nevrofysiologisk basis.

IMS betyr også en ny forståelse av kroniske og akutte smerter , og er et viktig behandlings-bidrag der vanlig skolemedisin ikke hjelper.

En kan si at IMS er alternativ behandling , men den er også en supplerende behandling, som tillegg til skolemedisin.

Hva kan behandles ?

Vi behandler de fleste smerte-tilstander i muskel-skjellett-systemet , som f.eks nakke-skulder-arm-lidelser. Spenningshodepine . Vi observerer ofte at også migrene-plager avtar når nakkeplagene og spenninghodepinen er behandlet. De fleste senebetennelser ( som ofte er sekundært til muskelforkortningene).

Skulder/arm/hånd/finger-problemer som er relatert til muskel-sene-apparatet , er også relatert til nakke-problemer – der nervefunksjonen via nerverøtter er påvirket.

Behandlingen av f.eks en senebetennelse i armen ,vil derfor involverer behandling av nakken. Ofte må også stivhet i korsryggen kompenseres.

Ryggproblemer med smerter ,stivhet og evt utstrålende smerter , behandles.

Prolaps , evt mistanke om prolaps utredes og behandles lindrende/avlastende intil prolapset “tørker ut”.

Operasjoner utføres sjeldnere i dag, men utredes av spesialist ved f.eks. kraftsvikt , svekket urinblære-funksjon og lignende.

Her innføres også råd om rehabiliterende trening/styrking av stabilisatormuskler/bedring av fysiognomien.

Riktig trening blir en viktig del av rehabiliteringen.

Hoftelidelser kan skyldes flere ting ,og slitasje-utredning må ligge i bunn. Ofte finnes stive/forkortede hoftemuskler som smerter og IMS vil kunne gi god lindring , der korsryggen må behandles samtidig, pga den er “sikringsboksen” for nerveforsyningen. ( Redusert motorisk nervefunksjon(neuropati) er årsaken til sammentrekkingen av musklene , noe som gir smerterene ( intramuskulære smertefølere blir presset/komprimerte)). Ofte kan den “pæreformede” muskel (piriformis) være hard/stiv og forkortet , og da kan den presse på ischias-nerven. Men det er lett å finne ut av, og lindringen kommer rel. fort, men litt avhengig av hvor lenge problemet har stått.

Knelidelser kan være sammensatte.

Kneslitasje-smerter behandles med akupunktur-punkter koblet på strømpulser (TNS) og gir god effekt etter 5-6 behandlinger. Kneslitasjen er ikke forandret, men smertene, slik at pasienten blir i stand til å trene leddene, f.eks sykling på lav belastning. Leddene må brukes !

Ofte kan knesmerter skyldes “referred pain” , altså smerter på et sted men årsaken et annet sted. Dette ser vi spesielt ved noen muskler som ligger på innsiden av låret og som har et felles feste på innsiden av kneet. Behandlingen blir å nåle disse musklene som er trykkømme og ofte strenget. Korsryggen behandles samtidig, pga svekket nervefunksjon pga knuter og press på nerverøtter ( nivå L2-L4)

Muskelsmerter i lår og legg behandles med IMS der også korsrygg er involvert.

Achilles-senebetennelse er vanlig , og er et rygg-problem , noe som mange av mine kolleger blir forbauset over. Men prinsippet er det samme: Først redusert nervefunksjon fra lavt i korsrygg/sacral-rygg , deretter svekket “motorisk input” til leggmuskler som trekker seg sammen med knuter og strenger. Dersom problemet har stått lenge , vil ofte senen bli fortykket (entesopati). det er lett å se dersom man blir oppmerksom på det, og da vil man straks kjenne på ømme strenger i leggmuskelen ( gastrocnemius og soleus som danner senen). Ofte vil en også få seneskjedebetennelse – som også kan behandles kirurgisk , men IMS kan være supplerende behandling.

Skjev storetå ( Hallux valgus), kan delvis skyldes forkortning av en skinn-legg-muskel ( m.extensor hallucis longus (L5) som drar i senen til tåen. Skjevheten kan ikke rettes opp med IMS , men med kirurgi. Imidlertid kan smerten lindres ved å redusere draget.

Smerter under forsålen kan noen ganger skyldes plantar-fasceit ( “betennelse” i en bred sene) , der kirurgi ( del-løsing av senen kan være aktuelt) , men endel ganger finnes også smerter i en kort bøyemuskel til tærne , og da kan IMS ha effekt.

Hele tiden er grundig klinisk undersøkelse viktig grunnlag for valg av behandlings-procedyre.

Smerter kan foreligge uten at det sees på Røntgen eller f.eks MR, eller at blodprøver er unormale.

Intramuskulær stimulering ( IMS) er en effektiv behandling av kroniske og akutte smerter i skjellett-muskel-systemet , med neuropatisk opprinnelse.

Neuropati defineres her som feilfungerende nerver , med årsak i trykk/press fra nerverotsnivå og videre perifert.

Noen steder kommer nerver i klem ved sitt forløp gjennom muskler , og noen gang gjennom sener ( f.eks trapezius sitt øvre feste på bakhodet , motorisk nerve gjennom trapezius og gjennom nakkemuskelen: semispinalis capitis , samt i underarmens underside ( pronator teres med klem på medianus -nerven)).

Neuropatiske smerter henger således sammen med feilfungerende nerver , og da ofte flere typer nerver ( motoriske/sensoriske og autonome).

Vi erfarer at IMS er effektiv og har få bivirkninger. Første døgnet kan ble sliten og trett og ha “gangsperr-følelse” etter nålingen , og for noen kan dette vare noen dager.

Nålen er også et diagnostisk redskap som gir informasjon om muskelens tilstand , grad av motstand og “grabbing” ( muskelen knyter seg rundt nålen) og nålen “suges fast” , for så å løsne etter kort tid. Ved korrekt behandling vil muskelknuter/strenger løse seg opp gradvis. Det er litt individuelt nå det “løsner” , men oftest får en en pekepinn på effekt innen ca. 5 behandlinger ( en ukes mellomrom).

Når nålen har truffet godt vil en kjenne en kort smerter og deretter dypt press/trykk og noen ganger litt stråling. Dette avtar gradvis.

Slik følelse betyr at nålen har truffet riktig og “processen” er igang. Noen ganger beskrives smerten som “godt-vondt”, der smerten avløses av en mer behagelig følelse , der man også kan føle tretthet.

Når pasienten er engstelig eller stresset , taes det hensyn til det. Laser kan brukes innledningsvis, samt akupunktur-punkter for å “slappe av” først , før IMS-beh. som da er moderat.

Det er viktig å tilpasse behandlingen hver enkelt.

Noen ganger kan en “stå i stampe” de første gangene, ved at effekten uteblir , men kommer senere.

IMS-behandlingen gir oftest langtids-effekter.

Noen må ha vedlikehold , men dette varierer i forhold til intervaller og varighet på beh. Tildels store individuelle variasjoner.

Det er imidlertid en stor tilfredstillelse å se smerte-lindringen komme.

Ca. 20% vil ikke ha effekt , uten at vi vet hvorfor, og resten vil ha effekt etter gauske fordelingskurve.

Generelt kan en si at når innsettende effekt merkes , er individuelt og også avhengig av hvor lenge problemet har stått , og derved graden av overfølsomhet som har utviklet seg i nervesystemet.

Dersom effekten av IMS merkes , vil det først være en motorisk bedring , det vil si bedring av muskel-funksjonen/bedre bevegelighet. Deretter smertelindring. Senest kommer reduksjon i overfølsomhet i nervesystemet. Man kan således i prinsippet bli symptomfri og forsatt “syk”.

Det anbefales å hvile 1-2 timer etter nålingen, men dette er individuelt. Viktig med ekstra væsketilførsel i timene etter behandlingen.

Den vanskeligste utredningen blir nakke-skadene. Whiplash -begrepet kan være misvisende i den forstand at det blir for lett å plassere alle i samme “bås” .

Heldigvis vil ca. 90% av nakke-sleng – relaterte skader gå over innen få mndr uten langtidsplager , og slike skader kan karakteriseres som distorsjoner , eller nakke-forstuvninger.

Imidlertid vil noen nakke-skadde ha fortsatt plager i varierende grad , og ofte med økende hypersensibilisering av aktuelt nerve-muskel-system. Hos noen vil plagene øke på etter en periode med lavgradige plager ( “delay in onset” dr C.Chan Gunn).

Noen få vil kunne ha bløtdelskader/ligamentskader og noen vil ha varierende grad av instabil nakke , noe som kan føre til varierende grad av feil-signaler fra det proprioceptive system. Muskeltilstivning i nakken er da sekundær , og vil hos noen “beskytte” nakken ved mer alvorlig instabilitet. Nakke-dystonier , kan hos noen av disse , være et slikt symptom.

RF-behandling har vært forsøkt for å lindre smerter ( f.eks ved nervus occipitalis major).

Ingen nakke-skadde er like , og alle skal utredes individuelt. Imidlertid savnes det dynamisk MR-undersøkelses-metode tilgjengelig i Norge.

De mest alvorlige utredes delvis i utlandet og delvis i Oslo med funksjons-undersøkelser – for å avdekke evt instabilitet , og graden av instabilitet.

Tiltakene vil være forskjellige , der noen få er aktuelle for avstivende operasjon , men hvor mange kan få hjelp med forsiktig spesialtrening av stabilisatormuskler – for å kompensere evt ligamentskade/instabilitet.

En skal da være meget forsiktig å behandle med metoder som “tar ned” det muskulære forsvaret – som “demmer opp” for instabiliteten.

Jeg vil derfor være tilbakeholden med IMS-behandling i slike tilfeller.